11/23 Kunstig intelligens i undervisning

Sammandrag og linker etter KI-Storyline-gruppens seminar og workshop den 1. november 2023,

Digitaliseringsdirektoratet peker på kunstig intelligens har potensialet til å skape store gevinster i samfunnet blant annet ved å effektivisere, gi oss ny kunnskap og støtte beslutningsprosesser. Samtidig kan bruken av ikke-pålitelige KI-systemer undergrave våre rettigheter og verdier.  Direktoratet fremhever  at vi må fokusere på å finne ut hvordan vi kan utnytte teknologien på tryggest mulig måte.

MERK: oppsummeringene nedenfor er summariske, men kan kanskje fungere som en form for referanse til noen av de temaene som de ulike innlederne tok opp.

Diskusjonene i etterkant gikk blant annet på hva vi gjør i forhold til skriftlige arbeider, særlig bachelor- og masteroppgaver. Verktøyene er åpenbart nyttige til mange skriftlige arbeidsmåter, samtidig som det er åpenbare feller en kan gå i og en lang rekke problemstillinger knyttet til ukritisk bruk. Forutsetningene for skriftlige eksamensarbeider er i endring, og et av mange spørsmål er om og hvordan vi skal foreberede alle studentene på dette. Det synes å være bred enighet om at svaret er ja, men det er vanskeligere å konkretisere hvordan det faktisk skal skje.

Hva er KI og hvordan virker det? 

Praksisnær tilnærming med Steffen Mæland fra forskergruppen HVL Artificial Intelligence Engineering · GitHub

What Is ChatGPT Doing … and Why Does It Work?  av Stephen Wolfram
https://writings.stephenwolfram.com/2023/02/what-is-chatgpt-doing-and-why-does-it-work/

Common crawl - https://commoncrawl.org/

https://www.tensorflow.org/tensorboard 

Målet: den deriverte lik null.

Creativity & AI Storytelling

Introduction of the Center of Digital Narrative’s (CDN) notion of algorithmic narrativity, by Scott Robert Rettberg, Director of CDN, UiB

Cyborg authorship
electronicbookreview.com/essay/cyborg-authorship-writing-with-ai-part-1-the-troubles-with-chatgpt/

https://retts.net/documents/AI_talk_UiB_IT.pdf

Unthought The Power of the Cognitive Nonconscious N. Katherine Hayles https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/U/bo25861765.html 

Love letter generator (1952) - https://en.wikipedia.org/wiki/Strachey_love_letter_algorithm

Machine, Unlearning, Li Zilles https://counterpathpress.org/machine-unlearning-li-zilles

Transitional media - that is not yet perfected

Are Al becoming conscious and is consciousness necessary for creativity?

Explorations in UFB

Initial (tentative) conclusions

Demonstration of emerging AI filmmaking techniques and tools

David Jhave Jhonston, post doctor, CDN, UiB Center for Digital Narrative | University of Bergen.

A.I. Artistic Intelligence

D-ID - Konverter foto til video
https://www.d-id.com/

Clipdrop - https://clipdrop.co/ 

https://www.pika.art/ - A powerful Text-to-Video platform that can unleash your creativity simply by typing.

Upscaling https://www.topazlabs.com/ 

Riffusion - https://www.riffusion.com/

Generative Voice AI https://elevenlabs.io 

Avatar https://www.heygen.com/ 

Language models are the mirror of our collective self

Etikk og filosofi rundt KI og utdanning: hva får vi og hva mister vi?

Espen Stabell, fra forskergruppen Bærekraft og Grønn innovasjon Sustainability and green innovation

Al som beslutningsstøtte

Hvor går de prinsipielle grensene?

Norsk filosofisk tidsskift - 12 sep. 2023
De to siste artiklene adresserer KI direkte, men her er det også annet interessant å lese

Referanser

Akgun, Selin, and Christine Greenhow. 2022. "Artificial intelligence in education: Addressing ethical challenges in K-12 settings." Al and Ethics 2 (3):431-440. doi: 10.1007/s43681-021-00096-7.

Anderson, E. 1997. "Practical reason and incommensurable goods". In R. Chang (ed.), Incommensurability, Incomparability, and Practical Reason, pp. 90-109.

Chang, Ruth. 2014. Making Comparisons Count. New York: Routledge.

Griffin, James. 1986. Well-Being: Its Meaning, Measurement and Moral Importance. Oxford: Clarendon Press.

Hsieh, N. 2007. 'Is incomparability a problem for anyone? Economics & Philosophy 23(1): 65-80. 

London,  Alex John. 2019. "Artificial Intelligence and Black-Box Medical Decisions: Accuracy versus Explainability." Hastings Center Report 49 (1):15-21. doi: https://doi.org/10.1002/hast.973. Parfit, Derek. 2011. On What Matters: Volume One. Oxford: Oxford University Press.

Raz, J. 1986. The Morality of Freedom. Oxford: Clarendon Press.

Sartre, Jean Paul. 1997. Væren og intet-I utvalg. Oslo: Pax Forlag.

Espen Dyrnes, 2021. "Hard Environmental Choices: Comparability, Justification, and the Argument from Moral Identity

Introduksjon til bildegenerering med bruk av KI

Jon Hoem Jonblogg (infodesign.no), fra Institutt for Kunstfag og KI-Storyline gruppen tok et raskt tilbakeblikk til et tidligere innlegg, Performativt e-håndverk, der bakteppet var og er: vi må lære oss og venne oss til å ha dialoger med maskiner. 

I disse dager er det dialogbaserte eksemplifisert av Open AI sin bildegenerator DALL·E 3. Denne bruker nå ChatGPT som en dialogpartner, som foredler og utdyper forespørslene som brukeren skriver inn. Brukeren kan forklare ChatGPT hva hen vil se, med alt fra en enkel setning til et detaljert avsnitt. Om ikke lenge vil disse dialogene trolig skje som en kombinasjon av taktil berøring eller peking på skjerm, i kombinasjon med talte kommandoer.

På samme måte vil vi trolig snart kunne være medskapere av programkode, skriftlig tekst, 3D-modeller, musikk etc

Noen tjenester for KI-genererte bilder:

Presentasjon av resultater fra KI spørreundersøkelsen for studenter på HVL, 

Odin Monrad Schei og Anja Møgelvang fra Avdeling for utvikling av læring og undervisning (ALU), HVL

HVL-studenters bruk og oppfatninger av KI-chatboter i utdanning https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/handle/11250/3100624 

5. til 22. september, mer enn 2800 respondenter, noe som blant annet resulterte i 121 sider med åpne svar