Nyheter og aktiviteter

Juli 2024

Misbruk av generativ KI

Rapporten Generative AI Misuse: A Taxonomy of Tactics and Insights from Real-World Data, fra Google Deepmind, advarer om at den stadig voksende mengden KI-generert innhold kan føre til mistillit til digital informasjon generelt.


Generativ kunstig intelligens misbrukes i stadig større grad, og at de ser stadig flere tilfeller innen særlig fire hovedområder:

Det som særlig gjør forskerne bekymret, er at det ikke kreves noen spesiell kompetanse eller sofistikerte metoder for å misbruke disse verktøyene. 

Desember 2023

Generativ kunstig intelligens og ytringsfrihet

Teknologiradet kommer med en rapport som tar for seg hvordan ytringsfriheten påvirkes av generativ kunstig intelligens.

Rapporten forsøker å forutse noen av effektene kunstig intelligens vil føre med seg for vår digitale offentlighet, og vurdere hvordan utviklingen vil kunne påvirke menings-, informasjons- og ytringsfriheten. Målet er å stimulere til diskusjon om ytringsfrihetens kår i møte med skapende kunstig intelligens, og om tiltak som kan møte utfordringene teknologien bringer med seg.

August 2023

Om kunst og KI under Arendalsuka

Jill Walker Rettberg om kunst og KI under Arendalsuka, deretter paneldiskusjon om kunsten i det kunstige.

Jill viser til Jake Elwes, Mario de la OssaØrjan Amundsens Destiny, Bendik Sundby og Scott Rettberg.

Juni 2023

Utfordringer og løsninger

I løpet av 2022 ble KI (Kunstig intelligens) kjent for de brede lag, og våren 2023 har KI vært tema for flere regionale og nasjonale konferanser,. Det er enighet om at disse teknologiene kan komme til å utfordre tradisjonell undervisning på radikale måter. 


Ved tidligere medieteknologiskifter har det vist seg at fortellinger og narrative strukturer er svært robuste, og fortellinger beholder sin grunnleggende form tross radikale endringer i formidlingsteknologi. Dette spenner fra de store fortellingene om samfunnet til de små fortellingene i enkeltmenneskers hverdagsliv. Fortellinger kan derfor være det mest effektive møtet med de radikale endringene KI medfører. 


I dag lærer studenter relativt lite om grunnleggende narratologi (vitenskapen om historier og fortelling), og hvordan dette kan brukes i egen undervisningspraksis. Storyline er en etablert metodikk, som egner seg for revitalisering og effektivisering ved hjelp av KI. 


KI-Storyline-uiden vil inkludere arbeidsmetoder som lar studenter og elever ta i bruk et spekter av medietyper: skriftlig tekst, animasjon, video, lyd, bilder og programkode. Sammenstillingenav medieelementer kan være rent digital eller presenteres i analog og digital kombinasjon. KI fremstår som et potent verktøy for å generere disse medietypene og Storyline vil være et didaktisk grep som kan hjelpe lærere å sette dette inn i sammenhenger der studenter og elever aktivt må forholde seg til det de skaper ved bruk av KI. 


KI-Storylines innovasjonspotensiale ligger i at vi skaper konstruktive rammer for hvordan KI kan være et bidrag i undervisning, og utvikle ny metodikk. Dette skjer ved å nærme seg problemfeltet, med Storyline-metodikken som omdreiningspunkt, fra to retninger: 1. KI-Storyline som en guide for bruk av KI i didaktiske sammenhenger og 2. KI som verktøy for å skape et mangfold av medieuttrykk innenfor rammene av en fortelling. 


Betydning

Prosjektet innebærer høy risiko, gitt at det selv innen en kort tidshorisont er umulig å vite hvordan KI vil utvikle seg til. Desto viktigere er det at UH-sektoren begynner med en aktiv og konstruktiv utforskning av de mulighetene og utfordringene som denne teknologien bringer med seg. 


KI-Storyline innebærer radikal innovasjon innen utdanning. Det vil si at prosjektet har potensial til å komme med metoder som skiller seg markant fra dagens dominerende undervisningspraksis. Dette krever vilje til å ta risiko, både fra prosjektdeltakerne og HVL, som har gitt prosjektet støtte. 


Det er betydelige etiske utfordringer knyttet til KI. Vårt prosjekt vil ikke kunne peke på løsninger på alle etiske problemer som oppstår, men vi kan bidra til bevissthet og forskning som kan UH forelesere, og studenter med å navigere i dette.