Kunstig intelligens (KI) – Storyline

Prosjektet KI-Storyline er støttet av Program for ideutvikling ved HVL 2023, med prosjektstart høsten 2023. 

Prosjektet tar tak i behovet for forskingsbasert kunnskap om bruk av kunstig intelligens (KI) i undervisning. Prosjektet utvikler en guide som viser hvordan KI tekst- og bildegenereringsverktøy kan benyttes i undervisning. 


KI-Storyline-guiden vil beskrive mulige fremgangsmåter for bruk av KI-plattformer i undervisning, med utgangspunkt i det pedagogiske metodikken Storyline. Storyline er en kraftfullt, narrativ pedagogisk metode for læring, den er vel etablert og forskning viser at bruk av metodikken øker læringsutbytte.  


Det har imidlertid vært ressurskrevende å utforme gode Storylines. KI-baserte tekst- og bildegenereringtjenestene er et unikt verktøy, for å redusere ressursbruken og lage gode Storylines av fagtunge undervisningstema. 

Storyline kan være et godt virkemiddel for å øke læringsutbytte i undervisning av flerdimensjonale tema som fokuseres på i læreplan for norsk grunnskole (LK20) (eks. demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, samt bærekraftig utvikling). 


Prosjektet vil ta i bruk KI-verktøy til å lage fremgangsmåter for generering av Storylines, og på denne måten tilrettelegge for bruk av Storyline og vise hvordan KI-verktøyene kan implementeres i undervisning.